Khánh Hòa – Phát triển mô hình du lịch cộng đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công nhận kết quả, giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa”. Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam chủ trì thực hiện theo hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

 

Lễ ăn mừng  lúa mới  ở Khánh Sơn -  một trong những nét văn hóa  phù hợp để  xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.

Lễ ăn mừng lúa mới ở Khánh Sơn – một trong những nét văn hóa phù hợp để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.

Đề tài đã phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc thực hiện mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất những mô hình phù hợp; đưa ra những điều kiện cần thiết như cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng… Đề tài đã xây dựng thí điểm 2 mô hình: “Cộng đồng địa phương đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi du lịch biển” ở Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa; “Phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, gắn với bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương vùng miền núi” ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

Khánh Hòa - Phát triển mô hình du lịch cộng đồng
Đàn Đá Khánh Sơn – Khánh Hòa

UBND tỉnh giao các sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn. Sở Du lịch nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tổ chức các hoạt động đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch cộng đồng.

 X.T